Przetargi.pl
Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Korczaka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 642 045 , fax. 323 642 055
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  ul. Korczaka 7
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 642 045, fax. 323 642 055
  REGON: 27366544600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia dla zadania A. 1.Zamówienie obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi niskich parametrów wg potrzeb i na zlecenie Zamawiającego, umożliwiających sprawne i terminowe uruchomienie ogrzewania w ok. 3879 lokalach, usytuowanych w 96 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej wynoszącej ok. 173.138,46 m2 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalację c.o. w okresach dostarczania czynnika grzewczego, łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem przedmiotowej instalacji po zakończeniu ogrzewania. 2. Przez konserwację wewnętrznej instalacji c.o. Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu jej utrzymanie w dobrym stanie w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania instalacji w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem w ramach ustalonego, miesięcznego ryczałtu. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wskazane w pkt. 1.1. ilości budynków, mieszkań oraz ilość m2 ogrzewanej powierzchni zostały ustalone na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 4. Zakres konserwacji i usuwania awarii wewnętrznej instalacji c.o. w szczególności obejmuje: 1) nadzór nad napełnianiem oraz regulacja instalacji c.o., 2) natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności i przecieków, 3) usuwanie awarii oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym ich skutkom, 4) odpowietrzanie instalacji c.o. zgodnie z potrzebami oraz odpowietrzanie indywidualnych grzejników wraz z uzupełnieniem wodą instalacji do ciśnienia eksploatacyjnego, zgodnie z potrzebami, 5) bieżąca kontrola parametrów technicznych czynnika grzewczego, 6) dokonywanie bieżących oględzin punktów grzejnych 7) przegląd, czyszczenie oraz uszczelnienie urządzeń filtrujących i naczyń zbiorczych, 8) płukanie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z potrzebami, 9) likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek rozregulowania instalacji lub braku właściwych parametrów. 5. O konieczności uruchomienia ogrzewania w poszczególnych budynkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo stosownym zleceniem (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca winien w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa powyżej przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne oraz zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. zarówno dostawcy energii cieplnej jaki i Zamawiającemu. Dodatkowo również powinien poinformować wszystkich mieszkańców o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach, co ułatwi poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania. Wykonawca w trakcie uruchamiania c.o. dokona regulacji instalacji wewnętrznej. 6. O zakończeniu okresu grzewczego w stosunku do każdego z budynków Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem lub wiadomością elektroniczną, której otrzymanie Wykonawca potwierdza niezwłocznie. Najdalej w ciągu 5 dni od dnia otrzymania powyższego pisma lub wiadomości elektronicznej Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające wewnętrzną instalację c.o. oraz odpowiednie węzły cieplne. 7. Z prowadzonych prac konserwacyjnych wewnętrznych instalacji c.o. Wykonawca sporządzać będzie miesięcznie tzw. kontrolki pracy instalacji oraz węzłów cieplnych (załącznik nr 3 do umowy), zawierających również wskazanie wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowości instalacji kwalifikujących je do remontu. 8. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek awarii wewnętrznych instalacji c.o. czy też węzłów cieplnych niskich parametrów Wykonawca był zdolny do podjęcia najdalej w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia, 24 godziny na dobę również w dni wolne od pracy oraz święta, wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym skutkom awarii w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu. 9. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stały punkt pogotowia technicznego z zainstalowanym stacjonarnym łączem telefonicznym oraz dodatkowo telefonem komórkowym, celem odebrania zgłoszeń lub zleceń. 1.10. W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań wobec mienia i osób poszkodowanych w celu usunięcia bądź naprawienia szkody. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania B. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii oraz wykonywania wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym ich skutkom w instalacjach: gazowych, wodno – kanalizacyjnych, i elektrycznych, znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, w ramach pełnienia stacjonarnego dyżuru pogotowia technicznego. 2. Pod pojęciem instalacji części wspólnej nieruchomości należy rozumieć urządzenia i instalacje wod./kan., gazowe, elektryczne, które znajdują się w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, suszarniach, pralniach, strychach, wózkowniach i innych wspólnych pomieszczeniach. W skład części wspólnej wchodzą również instalacje umieszczone wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych, znajdujące się przed zaworem głównym lub przed licznikiem (co dokładniej określa granica eksploatacji budynku danej wspólnoty mieszkaniowej). 3. Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu nieruchomości wynosi ok.: 295 473,64 m2, usytuowanych w 198 budynkach o łącznej ilości ok. 6333 lokali. 4. Powyższa liczba budynków, lokali oraz metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, została ustalona na dzień ogłoszenia zamówienia i może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 5. W ramach usuwania awarii instalacji wodociągowych i ciepłej wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest: 1) dokonywać drobnych, awaryjnych napraw przecieków na instalacji tj. na odcinkach pionów i poziomów od wodomierza głównego w budynku do pierwszego zaworu odcinającego lokal mieszkalny; 2) awaryjnie wymieniać, łączyć lub uszczelniać nieszczelne elementy instalacji wodnej np. złączki, kształtki, głowice i odcinki rur w pionach i poziomach; 3) zabezpieczać pęknięte rury poprzez założenie opaski zaciskowej w przypadku braku zaworów do odbiorników lub zamknięcie dopływu wody celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości; 4) rozmrażać instalację wewnętrzną w okresie zimowym - wg potrzeb. 6. W ramach usuwania awarii instalacji kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest: 1) usuwać zatory i niedrożności instalacji poziomej od budynku do pierwszej studni kanalizacji sanitarnej; 2) usuwać niedrożność przykanalików; 3) czyścić zatkane kratki ściekowe w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz rury deszczowe z osadnikiem i syfonem; 4) usuwać zanieczyszczenia powstałe w wyniku awarii kanalizacyjnej w pomieszczeniach wspólnego użytku; 5) usuwać zatory i niedrożności na przyłączach kanalizacji i deszczowej; 6) likwidować lokalne niedrożności instalacji kanalizacyjnej (poziomy, piony bez podejść odpływowych - syfonów i kratek ściekowych - od urządzeń w lokalach mieszkalnych i użytkowych). 7. W ramach usuwania awarii instalacji gazowych Wykonawca zobowiązany jest: 1) każdorazowo ustalić przyczynę nieszczelności na instalacji gazowej; 2) odciąć dopływ gazu na instalacji w przypadku stwierdzenia nieszczelności; 3) odciąć niesprawne urządzenia gazowe poprzez zamknięcie zaworu gazowego przy urządzeniu; 4) przeprowadzić próbę szczelności na instalacji; 5) każdorazowo sporządzić protokół z wykonanych czynności na instalacji gazowej; 6) informować o zakazie użytkowania uszkodzonego urządzenia przez użytkownika (na piśmie). 8. W ramach usuwania awarii instalacji elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest: 1) usuwać awarie polegające na braku dopływu energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i użytkowych, do ustalonej granicy eksploatacji: COK I - do tablicy licznikowej wraz z tablicą pod licznik; - do tablicy licznikowej wraz z tablicą: • Zamkowa 8a i 22b-32b, • Struga 3ab, 5-7-9, 70, • Franciszkańska 4ab, • Królowej Jadwigi 2, 3-5-7, 11-13-15, • 1-go Maja 21, - w pozostałych budynkach na terenie byłego ROW IV do tablicy licznikowej; ROW II - do licznika tj. do końcówek przewodu zasilającego mieszkanie wchodzących do licznika; ROW III - do licznika. 2) usuwać awarie braku dopływu energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego użytku (klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni itp.); 3) dokonywać napraw tablic wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz tablic administracyjnych; 4) dokonywać naprawy połączeń zatablicowych; 5) dokonywać wymiany uszkodzonych gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników, wyłączników nadprądowych oraz listew rozgałęźnych w tablicach piętrowych WLZ i administracyjnych (bez wymiany całej tablicy); 6) wymieniać przewody w tablicach WLZ; 7) wymieniać uszkodzone wyłączniki na klatkach schodowych, w piwnicach i na strychach; 8) lub uzupełniać źródła światła (żarówki zwykłe i świetlówki) w pomieszczeniach wspólnego użytku tj. klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz przed klatkami schodowymi itp. - wg zgłoszeń mieszkańców); 9) w razie konieczności rozplombowania licznika lokatora należy sprawdzić stan i rodzaj zabezpieczeń zalicznikowych. Po stwierdzeniu, że bezpieczniki są inne, niż wynikające z projektu i umowy sprzedaży energii elektrycznej, należy poinformować lokatora, że zobowiązany jest pokryć koszty zaplombowania licznika. Fakt ten należy zapisać w książce dyżurów (poinformować właściwego Koordynatora COK I, ROW II, ROW III) wpisując adres, nr licznika energii elektrycznej oraz stan licznika. Zabrania się podłączania lokali mieszkalnych nie posiadających licznika energii elektrycznej. 8. Usuwanie innych awarii losowych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać skutki awarii, zdarzeń losowych (pożar, wichura, nadmierne oblodzenie lub ośnieżenie) i defektów poszczególnych elementów budynków np.: na elewacji, połaciach dachowych, zadaszeniach wejść do klatek schodowych, rynien, rur spustowych itp.; zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu oraz mieniu mieszkańców, a także innych zgłoszonych zagrożeń dla obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości, jak również zabezpieczać rozmiary szkody przed ich powiększeniem się; w uzasadnionych przypadkach zgłaszać do odpowiednich służb i instytucji takich jak: Straż Pożarna, Policja, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w każdym przypadku MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu. 9. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stały punkt pogotowia technicznego z zainstalowanym stacjonarnym łączem telefonicznym oraz dodatkowo telefonem komórkowym, celem odebrania zgłoszeń lub zleceń. 10. Świadczenie czynności pogotowia technicznego odbywać się będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta i dni wolne od pracy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 8 godzin od momentu zgłoszenia, natomiast zabezpieczenie awarii winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia. 12. W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań wobec mienia i osób poszkodowanych w celu usunięcia bądź naprawienia szkody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy), stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach