Przetargi.pl
Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Szubińska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 419 781 , fax. 261 412 584
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
  Szubińska 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 419 781, fax. 261 412 584
  REGON: 09320866200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://jftcsu.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji, świadczona na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szubińskiej 2 oraz ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zakresy: 1) Zakres nr 1: Usługa Konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji świadczona na terenie kompleksu przy ulicy Szubińskiej 2, w której skład wchodzą poniższe systemy i urządzenia: - wentylacji mechanicznej wraz z jednostkami zewnętrznymi, - klimakonwektorów, - wentylatorów w połączeniu z systemami oddymiania, - klap przeciwpożarowych, - belek chłodząco-grzewczych Biscay, - klimatyzacji opartej na pojedynczych klimatyzatorach, 2) Zakres nr 2: Usługa Konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji świadczona na terenie kompleksu przy ulicy Szubińskiej 105, w której skład wchodzą poniższe systemy i urządzenia: - wentylacji mechanicznej wraz z jednostkami zewnętrznymi, - wentylatorów w połączeniu z systemami oddymiania, - klap przeciwpożarowych, - klimatyzacji opartej na pojedynczych klimatyzatorach. W zakresie prowadzonego postępowania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na zakres nr 1 i zakres nr 2. 3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie podzespołów, części, materiałów równoważnych (lecz o parametrach niegorszych) do wymienionych w opisie instalacji, systemów i urządzeń – załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego podzespoły, części, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiący złotych); 2. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. NBP O/O Bydgoszcz Nr konta 02 1010 1078 0091 3313 9120 2000 z adnotacją WADIUM – „Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji” - nr referencyjny 009/OZ/PI/2018.” Kopię polecenie przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 2) -5) SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 12. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 12 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada; a) aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, stwierdzającego, że jednostka (Wykonawca) posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE, b) certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu każdy z osobna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach