Przetargi.pl
KONSERWACJA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W BRZEGU PRZY UL. SIKORSKIEGO 6

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W BRZEGU PRZY UL. SIKORSKIEGO 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 103.029,93zł (netto). 2. Szczegółowy zakres robót, rozwiązania techniczne i specyfikacja materiałowa przedstawione są w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (do wglądu w siedzibie zamawiającego) oraz w przedmiarach robót. 3.Zakres wykonywania robót 3.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 3.2. Przygotowanie powierzchni. Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: - stanu podłoża, - temperatury, - wilgotności. 3.3. Gruntowanie Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 3.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej. Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jż?eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 3.090,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 17.08.2010r. do godz. 10.00. 3. Wadium w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 17.08.2010r. do godz. 10.00. Nie spełnienie w/w warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24.2 pkt 2 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach