Przetargi.pl
Konserwacja bieżąca i usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych potok CHLEBIANKA w km 17+350-18+150, 17+170-17+182 w miejscowości Łubienko - zadanie nr 54/J12/2011

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja bieżąca i usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych potok CHLEBIANKA w km 17+350-18+150, 17+170-17+182 w miejscowości Łubienko - zadanie nr 54/J12/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Konserwacja bieżąca potoku Chlebianka w km 17+350-18+150 w m. Łubienko (wykopy na odkład jako odmulenie dna i przycięcie nawisów na skarpach; formowanie uszkodzonej skarpy potoku w km 17+670-17+760; zabezpieczenie stopy skarpy w obrębie przepustu pod drogą gminną opaską z kiszek faszynowych; wyrównanie powierzchni skarp po koparce; plantowanie odkładów pasem szerokości 2,0 m; obsiew skarp w ziemi urodzajnej), Zabezpieczenie lewej skarpy potoku Chlebianka w km 17+170-17+182 w m. Łubienko (wykopy koparkami podsiębiernymi jako wyrównanie dna i skarpy pod zabudowę koszami; wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego pod kosze siatkowo-kamienne; wykonanie trzech warstw koszy siatkowo-kamiennych; zasyp wolnych przestrzeni gruntem za koszami siatkowo-kamiennymi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach