Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA USŁUGA ORGANIZACJI STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO NA TARGACH MIPIM W CANNES W DNIACH 15-18 MARCA 2016 R.

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 50 19 201 , fax. 22 50 19 367
 • Data zamieszczenia: 2016-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 50 19 201, fax. 22 50 19 367
  REGON: 00112639460000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA USŁUGA ORGANIZACJI STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO NA TARGACH MIPIM W CANNES W DNIACH 15-18 MARCA 2016 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji stoiska wystawienniczo-promocyjnego na targach MIPIM w Cannes w dniach 15 - 18 marca 2016 roku, w szczególności: 1) wykonanie stoiska wystawienniczo-promocyjnego, zgodnie z projektem; 2) transport elementów stoiska na targi oraz z targów; 3) usługi w zakresie montażu i demontażu; 4) dostarczenie do Cannes, do miejsca wynajętego przez Zamawiającego i przywiezienie z powrotem do Polski do siedziby Zamawiającego po zakończeniu targów elementów wyposażenia i materiałów promocyjnych Agencji Mienia Wojskowego; 5) zabezpieczenie obsługi technicznej, 6) stałe utrzymanie porządku i czystości w obrębie stoiska Zamawiającego w trakcie trwania targów, w tym wynoszenie śmieci
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium: 2.100,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kompozycja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach