Przetargi.pl
Kompleksowa usługa organizacji stoiska wystawienniczo-promocyjnego na targach EUROSATORY

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 50 19 201 , fax. 22 50 19 367
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 50 19 201, fax. 22 50 19 367
  REGON: 00112639460000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl; www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa organizacji stoiska wystawienniczo-promocyjnego na targach EUROSATORY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji stoiska wystawienniczo-promocyjnego na targach EUROSATORY organizowanych w Paryżu, w dniach 13-17 czerwca 2016 r. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego (zwanego dalej stoiskiem) zgodnie z projektem załączonym do oferty; 2) wyposażenie stoiska; 3) dostarczenie do Paryża, na teren stoiska i przywiezienie do siedziby Zamawiającego po zakończeniu targów (nie później niż do dnia 30.06.2016 r.) elementów stoiska, wyposażenia i materiałów promocyjnych stanowiących własność Zamawiającego; 4) montaż i demontaż stoiska; 5) magazynowanie przez cały okres trwania targów elementów, które Zamawiający uzna w momencie odbioru stoiska za zbędne; 6) obsługa techniczna stoiska w trakcie trwania targów obejmująca w szczególności naprawę wszelkich usterek technicznych związanych z działaniem instalacji elektrycznej i świetlnej, poprawność wyświetlania prezentacji multimedialnej na telewizorze, okablowanie, ogólny wygląd stoiska i jego estetykę; 7) zapewnienie codziennego, bieżącego sprzątania stoiska podczas trwania targów, w szczególności: po montażu, po zakończeniu każdego dnia targowego, usuwanie nieczystości; 8) zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez organizatora targów, zawartymi w wytycznych oraz wykonanie zamówienia z uwzględnieniem tych wymagań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kompozycja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach