Przetargi.pl
Immunoglobuliny, Brentuksimabum, implanty do ACL, środki dezynfekcyjne.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5393472, 0602816546 , fax. 089 5337701
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  ul. Żołnierska 18a 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5393472, 0602816546, fax. 089 5337701
  REGON: 00029558000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Immunoglobuliny, Brentuksimabum, implanty do ACL, środki dezynfekcyjne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego w asortymencie oraz ilościach podanych w załączniku nr 2 do SIWZ tj.: - Zadanie nr 1 - Immunoglobulina ludzka do podawania podskórnego w dawkach 1g, 2g, 4g - łącznie 200g - Zadanie nr 2 - Brentuksimabum vedotinum 50 mg - łącznie 32 fiolki. - Zadanie nr 3 - implanty do ACL, śruby po 25 szt; drut - 15 szt; implant bez pentli - 5 szt. - Zadanie nr 4 - Środki dezynfekcyjne do myjni-dezynfektora prod. GETINGE - 4 poz. w zadaniu - Zadanie nr 5 - Środki dezynfekcyjne do myjni Getinge BHT - 2 poz. w zadaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnosci faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wssd.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach