Przetargi.pl
Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V


Instytut Odlewnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 30418 Kraków, ul. Zakopiańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Odlewnictwa
  ul. Zakopiańska 73
  30418 Kraków, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iod.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji: "Foundrymet-Konsorcjum dla Odlewnictwa i metalurgii -Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych”- przebudowa pomieszczeń na potrzeby laboratorium chemii i materiałów formierskich (TBA), działającego w zespole laboratoriów badawczych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter )” i wykonanie na jej podstawie przebudowy powyżej wskazanych pomieszczeń laboratorium wraz z przynależną infrastrukturą techniczną.” 2. Wykonawca przed złożeniem ofert może obejrzeć obiekty i pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty budowlane. Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawców do zapoznania się z obiektami należy przesłać faxem na nr (12) 26 60 870, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny – tel. (12) 26 18 216. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik A do SIWZ oraz wzór umowy wraz z załącznikami. 4. Personel Wykonawcy (wymóg wynikający z art.29 ust.3a i art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp): 1) Zamawiający wymaga – przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na rzecz i pod nadzorem Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, z wyłączeniem prac projektowych oraz czynności wykonywanych przez kierownika robót, kierownika budowy i innych osób pełniących funkcje nadzorcze – zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 2) Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy czynnościach wskazanych w ust.5 pkt. 1), a w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów oraz dokonywania ich oceny; • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania powyżej określonych wymogów; • przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 3) W trakcie realizacji robót, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1) czynności, w trakcie realizacji robót budowlanych: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego zawierające: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (np. bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL) a możliwą do zidentyfikowania datą zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, stanowiska (lub w inny sposób określenia wykonywanych czynności) i wymiaru etatu; • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 4) Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, wskazanych w ust. 5 pkt. 3) umowy będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących bezpośrednio roboty budowlane w zakresie czynności wymienionych w Części I ust.1, a tym samym wywoła sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 13 ust.1 lit. e) umowy na roboty budowlane (załącznik 3 do siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 8 000 zł. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 1240 4722 1111 0000 4849 3781. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 części XI SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu podpisane i aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składa się według wzoru określonego w załączniku 2b do SIWZ Szczegóły opisane zostały w części V SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach