Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Strzyżewice w roku szkolnym 2018/2019

Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23107 Strzyżewice,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 666 025 , fax. 815 666 025
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  23107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. 815 666 025, fax. 815 666 025
  REGON: 43101986200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Strzyżewice w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja w dni nauki szkolnej (185 dni w roku szkolnym 2018/2019) usługi dowożenia uczniów z terenu gminy Strzyżewice do szkół podstawowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. Uczniowie będą dowożeni do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Zamówienie publiczne obejmuje przywóz uczniów z miejsca zamieszkania do siedzib poszczególnych szkół na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych zgodnie z opisem tras (razem około 228 km dziennie): Przywóz: a) trasa 1: Dębszczyzna – Kiełczewice Maryjskie - Kiełczewice Pierwsze – Kiełczewice Górne – Strzyżewice – Pawłów – Strzyżewice (zatoka) – Pawłów – Bystrzyca Stara – 29 km b) trasa 2: Franciszków – Strzyżewice (zatoka) – Strzyżewice Rechta (szkoła) – Strzyżewice wieś – Kajetanówka – Bystrzyca Nowa (dwa przystanki przy drodze wojewódzkiej) - Bystrzyca Stara – 19 km c) trasa 3: Bystrzyca Stara – Piotrowice – Iżyce - Osmolice Pierwsze – Osmolice Drugie – Bystrzyca Stara – 24 km Odwóz: a) trasa 1: Bystrzyca Stara – Kajetanówka – Strzyżewice – Pawłów – Bystrzyca Stara – 26 km b) trasa 2: Bystrzyca Stara – Kiełczewice Górne – Dębszczyzna – Pawłów – Bystrzyca Stara – 33 km c) trasa 3: Bystrzyca Stara – Kajetanówka – Strzyżewice – Rechta – Franciszków – Bystrzyca Stara – 27 km d) trasa 4: Bystrzyca Stara – Strzyżewice (zatoka) – Strzyżewice Rechta – Kiełczewice Górne (szkoła) – Kiełczewice Górne (zawrot) – Kiełczewice Górne Kiełczewice Pierwsze – Dębszczyzna – Pawłów – 33 km e) trasa 5: Bystrzyca Stara – Piotrowice – Iżyce – Osmolice Drugie – Bystrzyca Stara – Kajetanówka - Franciszków – 37 km 2) Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku awarii środka transportu, zapewnić pojazd zastępczy we własnym zakresie i na własny koszt. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 60 minut. 3) Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z. p. zm.). 4) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć środki transportu, którymi realizowane jest zamówienie oraz pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 5) Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, muszą być utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów oraz muszą posiadać wystarczającą ilość siedzeń, tak, aby wszyscy przewożeni uczniowie mieli zapewnione miejsca siedzące. 6) Przewozy uczniów mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo przewozowe. 7) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 8) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu środków transportu do pierwszego przystanku, a także przejazdu do bazy po zakończonym dowożeniu. 9) Wykonawca zapewnia minimum trzy środki transportu umożliwiające przewóz uczniów w jednym czasie, o minimalnej liczbie miejsc siedzących: 50 – 2 autobusy, 15 – 1 pojazd typu BUS. 10) Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu w godzinach: 6:50 do 16:00. 11) Wykonawca zapewnia co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 12) Wykonawca zapewnia co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem dzieci i młodzieży podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania dzieci i młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 13) Wykonawca sprawuje nadzór i kontrolę pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 14) Wykonawca utrzymuje tabor przeznaczony do dowozów w odpowiednim stanie technicznym. 15) Wykonawca ubezpiecza przewozy na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. 16) Wykonawca zapewnia właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdów. 17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 18) Wykonawca dysponuje taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu uniknięcia zakłóceń wykonywania usługi. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdów przedstawionych w ofercie przed podpisaniem umowy. 20) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami oraz zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 21) Liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosić około 155 osób (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych – 41 osób, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach – Rechcie – 20 osób, Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej: 63 osoby szkoła podstawowa, 31 osób gimnazjum). 22) Początkowo planowany rozkład jazdy przedstawia Zamawiający. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom w zakresie godzin odjazdów i przyjazdów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie uzgodnienia dotyczące godzin rozkładu jazdy Wykonawca uzgadnia z Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej, który zajmuje się koordynacją dowożenia uczniów na terenie gminy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie autobusem Uwaga: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ma posiadać licencję na krajowy transport drogowy osób. Minimalny poziom zdolności: Wykonawca posiada licencję na krajowy transport drogowy osób. Wymagane środki dowodowe: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia licencji na krajowy transport drogowy osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Oświadczenia Wykonawcy: a) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru jako uprawnione do reprezentacji – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Arkusz wyliczenia ceny oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. 6) Dokumenty pozwalające na dokonanie oceny ofert przy zastosowaniu kryterium oceny ofert „Europejski standard emisji spalin” – dla trzech pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym należy do oferty załączyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. W przypadku, gdy z przedstawionego dowodu rejestracyjnego nie wynika rok produkcji pojazdu – wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenie producenta danego pojazdu, który poziom emisji spalin spełnia dany pojazd

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach