Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Gmina Liszki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-060 Liszki,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 280-62-34 , fax. 12 280-62-52
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liszki
  32-060 Liszki, woj. małopolskie
  tel. 12 280-62-34, fax. 12 280-62-52
  REGON: 00054319500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Trasy dowozu poszczególnych dzieci oraz przybliżoną odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły, do której uczęszcza, przedstawia poniższa tabela: 1.Dziecko 21 lat, Morawica, ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,13 km, 2.Dziecko 20 lat, Mników,SOSW nr 4 Kraków, ul. Wietora 7, 20 km, 3.Dziecko 14 lat, Kryspinów, Gimnazjum nr 62 Kraków ul. Dobczycka 20, 23 km 4.Dziecko 15 lat, Mników,SOSW nr 3 Kraków, ul. Praska 64, 15 km, 5.Dziecko 16 lat,Czułów,Chrześcijańskie Gimnazjum Kraków, ul. Armii Krajowej 4 20 km, 6.Dziecko 17 lat, Kryspinów, ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,13 km, 7.Dziecko 14 lat, Rączna,Szkoła Specjalna Kraków, ul. Zamojskiego 100,19 km, 8.Dziecko 17 lat, Rączna,SOSW Nr 2 Kraków, ul. Zamojskiego 100,17 km, 9.Dziecko 18 lat, Rączna,SOSW Kraków, ul. Tyniecka 6,12 km, 10.Dziecko 16 lat, Budzyń,ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,13 km, 11.Dziecko 20 lat, Kryspinów, SOSW Kraków, ul. Tyniecka 6,11 km, 12.Dziecko 21 lat, Kaszów,SOSW nr 1 Kraków, Szujskiego 2, 18 km, 13.Dziecko 9 lat,Cholerzyn,ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,13 km, 14.Dziecko 18 lat, Jeziorzany, Szkoła Integracyjna w Radwanowicach,21 km, 15.Dziecko 23 lat, Rączna,SOSW nr 1 Kraków, Szujskiego 2, 15 km, 16.Dziecko 13 lat, Rączna,Gimnazjum nr 62 Kraków ul. Dobczycka 20,20 km, 17.Dziecko 21 lat, Liszki ZSZ Nr 33 Kraków, ul. Tyniecka 6, 12 km, 18.Dziecko 16 lat, Kryspinów, ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,12 km, 19.Dziecko 16 lat, Cholerzyn, SOSW w Skawinie, ul. Zwirki i Wigury,20 km, 20.Dziecko 10 lat,Kryspinów, SOSW Kraków, ul. Tyniecka 6,11 km, 21.Dziecko 13 lat, Chrosna,ZSS nr 4 Kraków, ul. Zakątek 2,18 km, 22.Dziecko 19 lat, Liszki SOSW Kraków, ul. Praska 64, 12 km, 23.Dziecko 21 lat, Chrosna,SOSW Nr 2 Kraków, ul. Zamojskiego 100,21 km, 24.Dziecko 21 lat, Mników,Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach16 km, 25.Dziecko 6 lat,Rączna,Centrum Maltańskie ul. Kasztanowa 4a, lub Zespół Szkół w Liszkach, 13 km, 26.Dziecko 4 lata, Mników,Niepubliczne Przedszkole Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, al. Kasztanowa 4a,13 km, 2Należy tak zorganizować dowóz, aby wszędzie tam gdzie jest to możliwe połączyć dowóz poszczególnych dzieci w celu ograniczenia ilości kursów na trasie. Nie należy przesadzać przewożonych dzieci po trasie dowozu i odwozu. Organizacja kursu uzależniona jest od rozkładu zajęć lekcyjnych dowożonych dzieci. 3Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a)dowóz uczniów do szkół winien odbywać się co najmniej 4 pojazdami, przynajmniej jeden pojazd wyposażony w windę dla wózków, mającymi zdolność przewozową: liczba przewożonych dzieci plus kierowca i opiekun w każdym pojeździe. Ilość miejsc w pojazdach powinna umożliwiać przyjęcie dodatkowo do przewozu w ciągu roku szkolnego co najmniej dwóch uczniów. b) podstawienia w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewozy pojazdu zastępczego, c)posiadania przez kierowcę pojazdu wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób, d)zapewnienia, w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy, kierowcy zastępczego, e)uczestniczenia w każdym kursie, oprócz kierowcy, jednego pełnoletniego opiekuna, do opieki i pomocy przewożonym dzieciom, f)usługi objęte nin. zamówieniem muszą być realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz.262 z późn. zm.). Wykonawca winien zapewnić środki transportu przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych, które posiadają: - aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, - tablice Przewóz osób niepełnosprawnych umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie oraz żółte tablice z symbolem dzieci umieszczone z przodu i tyłu samochodu po lewej stronie, - pasy bezpieczeństwa biodrowo- barkowe, - system łączności, g punktualności wykonywania przewozów. 4 Opieka nad przewożonymi dziećmi winna odbywać się przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. Opieka powinna być sprawowana podczas każdego kursu. Dokładny rozkład dowozu i odwozu ustalony zostanie między Wykonawcą, a rodzicami lub opiekunami dzieci, w sposób zapewniający uczniom obecność w placówkach oświatowych w czasie trwania zajęć i przekaże go do wiadomości Zamawiającego. 5 Do obowiązku opiekuna będzie należało w szczególności: a opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do placówek oświatowych, b opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z placówek oświatowych do miejsc zamieszkania, c zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci podczas przejazdu, d utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami, z GZEAS w Liszkach i Dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów, e w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu dzieci niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów, GZEAS Liszki, oraz Dyrektora odpowiedniej placówki oświatowej, f dzieci należy zaprowadzić i odebrać od wychowawców. 6 Zamawiający zastrzega, iż liczba uczniów może ulec zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium przetargowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego (w min)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.liszki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach