Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych”

Gmina Będków ogłasza przetarg

 • Adres: 97319 Będków, ul. Parkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257010, 7257014 , fax. 447 257 012
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będków
  ul. Parkowa 3
  97319 Będków, woj. łódzkie
  tel. 044 7257010, 7257014, fax. 447 257 012
  REGON: 59064789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbedkow.madkom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych” Zamówienie zostało podzielone na dwie części. CZĘŚĆ I: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych na podstawie zakupu biletów miesięcznych” 2) Realizacja zamówienia polegać będzie na świadczeniu usług komunikacyjnych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na wykonywaniu stałych przewozów uczniów z miejsca ich zamieszkania do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie i odwiezienie ich po zajęciach z powrotem do przystanków zlokalizowanych na trasie dowozów. Usługa świadczona będzie w oparciu o linie otwarte w formie zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. CZĘŚĆ II. 1) Przedmiotem zamówienia jest „Odwóz uczniów po zajęciach w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Będkowie w ramach projektu ,,Eduk@cja przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” . Zajęcia dodatkowe z w/w projektu realizowane będą 5 dni w tygodniu. 2. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od powstania awarii, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 3. Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm. ). 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może zostać udzielona jednemu Wykonawcy. Zamawiający dokona wyboru oferty na każdą część zamówienia osobno. 5. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ) osób, które w ramach wykonania przedmiotu zamówienia realizują czynności przewidziane dla: kierowców autobusów, opiekunów przewożonych dzieci . Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. 6.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Opis poszczególnych części zamówienia został określony w załączniku nr 1 - Informacje dot. ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Warunek dotyczy zarówno I jak i II części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wymagane do złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach