Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Gmina Myszyniec

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Gmina Myszyniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi przewozu uczniów do/ z Publicznych Szkół Podstawowych w: Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Krysiakach, Olszynach i Wydmusach - na terenie Gminy Myszyniec wykonywana w dniach, w których w ww. szkołach realizowane są zajęcia edukacyjne zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Zamówienie składa się z 10 części, w tym:  w okresie od 03 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – część 1 (10.217 km), część 2 (10.454 km), część 3 (8.163 km), część 4 (8.953 km) i w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. – część 6 (13.538 km), część 7 (13.856 km), część 8 (10.782 km) i część 9 (11.842 km) to świadczenie usług przewozu uczniów do/ ze szkół podstawowych z włączonymi klasami gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz na zawody sportowe i konkursy;  w okresie od 03 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – część 5 i w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. – część 10 to świadczenie usług przewozu wraz z zakupem biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z włączonymi klasami gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Myszyniec w ramach utworzonych przez Wykonawcę przewozów regularnych, w cenach ustalonych w niniejszym postępowaniu. Zakup biletów obejmuje dowożenie w granicach administracyjnych Gminy Myszyniec. Liczba uczniów objętych zamówieniem wynosi około 35. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą być zmienione w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że obniżenie liczby uczniów objętych dowożeniem o 5 osób, nie skutkuje roszczeniem Wykonawcy o rekompensatę, nie powoduje to również zmiany Umowy. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu. Zakup biletów miesięcznych dokonywany będzie w oparciu o art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.), na przewóz uczniów do placówek oświatowych. We wszystkich częściach zamówienia, tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom i młodzieży: właściwą opiekę poprzez nadzór osoby zapewnionej przez Wykonawcę, posiadającej wykształcenie co najmniej podstawowe oraz niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny, a także ponosi odpowiedzialność za koordynację, organizację i ogólny dozór podczas przewozu. Każdy z usługodawców może zapoznać się z poszczególnymi trasami zamieszczonymi w załącznikach od 1 do 5 niniejszej specyfikacji dla skalkulowania kosztów poszczególnych tras. Świadczenie usługi przewozu uczniów z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec, na zawody sportowe i konkursy w miejsca rozgrywek zawodów sportowych i konkursów, znajdujące się poza terenem Gminy Myszyniec, odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych i konkursów. Dowozy na zawody sportowe i konkursy najczęściej odbywają się w dniach wolnych od zajęć szkolnych. Opiekę nad uczniami podczas dowozów na zawody sportowe i konkursy sprawują nauczyciele szkół. Przewozy odbywać się będą według projektu dowozu uczniów stanowiącego załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej SIWZ. Trasy dowozu, czas przyjazdu i odjazdu autobusów oraz przybliżoną ilość biletów miesięcznych w przypadku Trasy nr 5 określa załącznik nr 5, według którego realizowane będzie zamówienie. Dane zawarte w załączniku mogą ulec zmianom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i zmianą ilości uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i Wydmusach, dowożonych z poszczególnych miejscowości. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów na zajęcia edukacyjne, godzin przyjazdu, odjazdu autobusów zostaną dokonane po rozpoczęciu roku szkolnego wspólnie z Dyrektorami szkół i Wykonawcą. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów na zawody sportowe oraz konkursy, godzin przyjazdu, odjazdu autobusów będą dokonywane każdorazowo przez Gminną Administrację Placówek Oświatowych w Myszyńcu nie później niż 3 dni przed planowanym wyjazdem. Kierowca musi wykazywać się odpornością psychiczną na często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny, aby nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. Opiekunem dowożonych dzieci może być jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ukończony kurs „Opiekun dzieci dowożonych do szkół” oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Opiekun musi wykazywać się odpornością psychiczną na często głośne zachowanie dzieci, być odpowiedzialny, radzić sobie z opieką nad dziećmi podczas dowozów, a także zapewnić bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania do/ z autobusu. Pojazdy przeznaczone do wykonywania usługi muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, sprawne technicznie (posiadające sprawne ogrzewanie), właściwie oznakowane, w tym posiadające drzwi zdalnie sterowane z miejsca kierowcy (wymogu nie stosuje się do drzwi tylnych), posiadające możliwość zablokowania ich otwarcia od wewnątrz z miejsca kierowcy, posiadające wewnątrz pojazdu stałe miejsce z przodu i z tyłu przeznaczone na umieszczenie tablicy „AUTOBUS SZKOLNY”, stałe miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu na umieszczenie tablicy ze znakiem „STOP”, stałe miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy żółtej z symbolem dzieci - barwy czarnej określonej w przepisach. W trakcie wykonywania usługi Wykonawca będzie stosował przepisy „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Myszyniec oraz sprawowania opieki w czasie przewozu” stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, ilość części zamówienia: 10. Przebieg tras składających się na poszczególne części zamówienia przedstawione są w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia, jak i na więcej części, jeżeli spełnia odpowiednio warunki wymienione w części V niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część/części zamówienia (np. trasy, kursy), której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie odpowiadał za działania i / lub zaniechania podwykonawców, jak za działania i / lub zaniechania własne. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych): Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności: - kierowanie autobusami powinny być zatrudnione po stronie Wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia, jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ). Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (wzór wg Załącznika nr 12 SIWZ) - opcjonalnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach