Przetargi.pl
,,Dowóz osób niesamodzielnych do oraz z Dziennego Domu Pomocy Bezpieczny Ogród zamieszkałych na terenie Gminy Niedrzwica Duża”

Gmina Niedrzwica Duża ogłasza przetarg

 • Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedrzwica Duża
  Lubelska 30
  24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
  tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
  REGON: 54052900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dowóz osób niesamodzielnych do oraz z Dziennego Domu Pomocy Bezpieczny Ogród zamieszkałych na terenie Gminy Niedrzwica Duża”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na organizacji i wykonaniu transportu dla 30 uczestników/-czek Projektu ,,BY GODNIE ŻYĆ! – wsparcie osób niesamodzielnych z terenu powiatu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz ich opiekuna. Imienne listy Uczestników/-czek z dokładnym adresem zamieszkania zostaną Wykonawcy dostarczone przy podpisaniu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób udzieloną przez starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy: w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp) - oświadczenie, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dot. polegania na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp) - Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach