Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55050 Sobótka, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1
  55050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w Wierzbicach i we Wrocławiu, polegającym na przewozie dzieci na trasie: miejsce zamieszkania dziecka – szkoła – miejsce zamieszkania dziecka, pod opieką osoby dorosłej, na podstawie art.31 ust.2, art. 32 ust.6, art.36 ust.17, art.127 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) : a) dowóz trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce; b) dowóz dwojga dzieci ( jedno dziecko raz w tygodniu do internatu ) do Technikum Ekonomicznego przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28; c) dowóz dwojga dzieci do Zespołu Szkół Nr 12 przy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Borowska 181 - 187, 50-556 Wrocław; Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wrocławia i Wierzbic. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dołączenia kolejnych uczniów. Zadanie. Do szczegółowego opisu przedmiotu umowy. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wierzbic i Wrocławia. - dowóz trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce; - dowóz dwojga dzieci ( jedno dziecko raz w tygodniu do internatu ) do Technikum Ekonomicznego przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28; - dowóz dwojga dzieci do Zespołu Szkół Nr 12 przy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Borowska 181 - 187, 50-556 Wrocław; Uwagi: jedno dziecko porusza się na wózku inwalidzkim. WYKAZ KILOMETRÓW I PRZYSTANKI DO ZADANIA. L.p. Przystanek Godz. Liczba przejechanych km. Uczniowie DOWÓZ PORANNY 1. Sobótka 6.30 START 0 Weronika M., Artur S., 2. Rogów 6.42 4,6 Zuzanna L., Wiktor M., Marta F., 3. Mirosławice 6.45 7,2 Sara N., 4. Olbrachtowice 6.48 11 Kaja Ch., 5. Wierzbice 6.50 16 Kaja Ch., Zuzanna L., Wiktor M., 6. Wrocław, ul. Wejherowska 7.20 43,7 Marta F., Sara N., 7. Wrocław, ul. Borowska 7.45 53,0 Weronika M., Artur S. ODWÓZ POPOŁUDNIOWY DZIECI MŁODSZYCH 8. Wierzbice 13.15 76,3 Kaja Ch., Wiktor M., Zuzanna L., 9. Olbrachtowice 13.20 81,3 Kaja Ch., 10. Rogów 13.30 89,7 Wiktor M., Zuzanna L., ODWÓZ POPOŁUDNIOWY DZIECI STARSZYCH 11. Wrocław, ul. Borowska 14.35 lub 15.20 120,4 Weronika M., Artur S., 12. Wrocław, ul. Wejherowska 15.00 /15.45 129,6 Sara N., 13. Mirosławice 15.35 /16.25 162,2 Sara N., 14. Rogów 15.25/ 16.30 165,1 Marta F., ( dowóz raz w tygodniu do internatu ) 15. Sobótka 15.30/ 16.35 170,0, Weronika M., Artur S. - przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wyniesie 56; - przewidywana liczba kilometrów 56 x 170 km = 9520 km. Uwagi : jedno dziecko porusza się na wózku inwalidzkim. II. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego III. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług, a w całym okresie obowiązywania umowy do zapewnienia pojazdów nie starszych niż 15 lat. IV. Wykonawca zobowiązany jest, podczas całego okresu realizacji umowy, zapewnić opiekę osoby dorosłej przewożonym dzieciom (opiekuna – niezależnie od kierowcy) – co najmniej jedna osoba do jednego zadania – osoba ta musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przed medycznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i Ppoż. oraz zaświadczenie o niekaralności (KRK).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp). „Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, konsorcjum) – art. 23 ustawy Pzp. 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, jeśli w szczególności wykaże on, że:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Nie naruszyli obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych , z wyjątkiem przypadku o, którym mowa w ust.1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy pzp. 5. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i przy wykorzystaniu potencjału podmiotu trzeciego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, łącznie z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 6.W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a pzp Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące określone czynności ( kierowcy w trakcie realizacji zadania) w zakresie realizacji zadania będą zatrudnione na podstawie mowy o prace. II. Zamawiający skorzysta z procedury określonej w art. 24aa. ustawy Pzp. III. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. w terminie nie krótszym niż 3 dni: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 24 ust.1 pkt. 8 ustawy Pzp, 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Wykonawcy (oferenci) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ustawy pzp , przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego drogowego przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2017 r. poz. 2200 ). 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Zaparafowany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach