Przetargi.pl
DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI KRAWĘŻNIKÓW W CIĄGU ISTNIEJĄCYCH ORAZ PLANOWANYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI KRAWĘŻNIKÓW W CIĄGU ISTNIEJĄCYCH ORAZ PLANOWANYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wysokości krawężników w ciągu istniejących oraz planowanych ścieżek rowerowych we Wrocławiu, we wskazanych lokalizacjach. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1.roboty drogowe (mechaniczne lub ręczne) - wykonanie przebudowy nawierzchni chodników, krawężników, ścieków, w szczególności: - nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 4/6, 9/11 i 18/20, - chodników z kostki betonowej, płyt kamiennych, płytek betonowych 35x35, 30x30, -ścieków z kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej, -chodników z wymianą podbudów z kruszywa kamiennego (0/31,5), -nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników, -regulacja wysokościowa (przestawienie) istniejących krawężników kamiennych i betonowych,obrzeży betonowych oraz ścieków z kostki kamiennej 18/20 i betonowej 16/18 jedno i dwurzędowej, -regulacja wysokościowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego typu: włazy wod-kan, zawory gazowe, itp. 2.2.organizacja ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, wg projektu organizacji ruchu zastępczego (powtarzalnego schematu zatwierdzonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej UM) będącego załącznikiem do SIWZ, 2.3.organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę (według własnych potrzeb) na podstawie opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 200 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach