Przetargi.pl
Dostawy systemu płyt z ograniczonym kontaktem z kością.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37700 Przemyśl, ul. Monte Cassino
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 775 065 , fax. 166 775 064
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18
  37700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 775 065, fax. 166 775 064
  REGON: 31468400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotniej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy systemu płyt z ograniczonym kontaktem z kością.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. nr 1 – system płyt z ograniczonym kontaktem z kością, gwoździe śródszpikowe, biomateriały - 60 poz. asort. w różnych ilościach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu w zakresie, w jakim zostały określone przez zamawiającego dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku; c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. W przypadku powierzenia podwykonawstwa, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (zał. nr 1 SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om) – w tym pełną nazwę i adres podwykonawcy, lub informację że ,,nie powierza podwykonawstwa’’ – przez wpisanie, np. ,,0’’ lub ,, ––––– ’’. 1.6Termin ważności asortymentu będzie nie krótszy niż min. 12 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy o ile inny termin nie został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków wymienionych indywidualnie w załączniku nr 1 do SIWZ określającym przedmiot zamówienia. 3. W przypadku wątpliwości co do oferowanych produktów według treści złożonej oferty zamawiający zwróci się do wykonawców o przesłanie próbek - bez obciążania zamawiającego kosztami za dostarczone próbki, katalogów/prospektów. 4. Wymagania dotyczące zadania: Każde opakowanie jednostkowe/zbiorcze dostarczane przez wykonawcę do zamawiającego – dotyczy towaru dostarczanego po zawarciu umów – musi posiadać: a. opis w języku polskim; b. termin ważności produktu; c. znak CE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy. 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - formularz zawierający. 3. Deklarację zgodności zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach – dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta – w przypadkach wymaganych prawem – w przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w rozdz. VI pkt 3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów w/w, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy – w oryginale. 5) W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo potwierdzony odpis. 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 7) Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – za wyjątkiem pełnomocnictwa – w przypadku składania oferty w formie pisemnej. 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (w przypadku składania oferty w formie pisemnej). 9) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, osoba podpisująca ofertę równocześnie podpisuje ,,kpl’’ plików załączonych do oferty. Załączone do oferty kopie dokumentów papierowych (np. skany) zostaną równocześnie podpisane ,,za zgodność z oryginałem’’ przez tę osobę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z KRS lub CEDiG należy upoważnić osobę podpisującą ofertę na platformie e-usług eZAMPUB poprzez załączenie pełnomocnictwa do tych czynności. Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. WAŻNE ! Każdy z załączonych do oferty dokumentów czy oświadczeń (w formie plików) wymaga podpisania zewnętrzną aplikacją do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwe osoby (ODPOWIEDNIO osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy LUB współkonsorcjanta LUB podwykonawcy LUB osoby trzeciej użyczającej zasoby LUB reprezentanta banku, ubezpieczyciela w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniężna ect.). WAŻNE ! Plik podpisany w formacie PaDES (dla formatu .pdf) lub XaDES zostaje załączony do oferty. W przypadku podpisów XaDES podpis stanowi odrębny (dodatkowy) plik w stosunku do pliku podpisywanego, który obligatoryjnie musi również zostać załączony do oferty (tyle plików podpisów, ile osób taki podpis złożyło). POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ ZARÓWNO W FORMIE PISEMNEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ 5. Wymagania dotyczące dokumentów: 5.1.Dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało, jakiej pozycji dotyczą te dokumenty. 5.2.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.4.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 5.5.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.6.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. UWAGA ! DLA OFERT SKŁADANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ podmiot (LIDER) składając ofertę (zgodnie z pkt 1.3-1.4) zaznacza checkbox przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”, a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach