Przetargi.pl
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ogłasza przetarg

 • Adres: 44300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4537110, 4537171 , fax. 324 555 325
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
  ul. Bracka 13
  44300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4537110, 4537171, fax. 324 555 325
  REGON: 29769000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wscp.wodzislaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1.Sprzęt jednorazowy2. Kapilary,3.Pojemniki, 4. Opatrunki. Szczegółowy asortyment i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach