Przetargi.pl
Dostawy paliw płynnych w latach 2019-2021

PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna ogłasza przetarg

 • Adres: 46034 Pokój, ul. Stawowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 693 052 , fax. 774 693 046
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna
  ul. Stawowa 3
  46034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 774 693 052, fax. 774 693 046
  REGON: 53055843000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krogulna.katowice.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy paliw płynnych w latach 2019-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w latach 2019-2021 : a/ benzyny bezołowiowej PB-95 w ilości 4500 litrów, b/ oleju napędowego letniego i zimowego ON w ilości 114 000 litrów. Zakup nastąpi poprzez tankowanie pojazdów i maszyn Zamawiającego w sieci stacji paliw wybranego Wykonawcy na terenie całego kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uzna się za spełniony , jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach