Przetargi.pl
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 9235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku” 1. Zakres. 1.1. dostawa kruszywa naturalnego, łamanego frakcji: 0/31,5 mm, 1.2. w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia, transportu i rozładunku oraz rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem drogi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia, 1.3. szacunkowa ilość do 1.120 ton, 1.4. transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego, 1.5. każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton, 1.6. kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych. 2. Terminy. 2.1. Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, 2.2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego określające: 2.2.1. ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton), 2.2.2. miejsce dostawy, rozładunku, rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem drogi na terenie Gminy Czersk, 2.2.3. osobę upoważnioną do odbioru kruszywa. 2.3. Termin każdej dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Miejskiego - zamówienie telefoniczne bądź e-mailem. Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy zapotrzebowanej partii kruszywa. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. 3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.3 prognozowane ilości kruszywa nie są obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową brutto, wartość brutto, zobowiązanie dotyczące terminu dostaw, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenia wymienione w punktach od 10.1.1 i pkt 10.3.1 niniejszej SIWZ; 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której ten dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. 6. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ przez Zamawiającego, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach