Przetargi.pl
Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ogłasza przetarg

 • Adres: 42110 Popów, Kule
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3104030 , fax. 034 3103653
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
  Kule 2
  42110 Popów, woj. śląskie
  tel. 034 3104030, fax. 034 3103653
  REGON: 00067518100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, na potrzeby Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie, są sukcesywne dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów. Zadanie nr 1: dostawy drobiu i jego podrobów dla OSSW w Kulach: 1. Filet z indyka kg- 300, 2. Filet z kurczaka kg - 550, 3. Ćwiartka z kurczaka -kg 500, 4.Żołądki drobiowe kg- 100. Zadanie nr 2: dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla OSSW w Kulach 1 Baleron kg -180, 2 Blok szynkowy kg- -150, 3 Kiełbasa szynkowa kg -180, 4 Kiełbasa typu "śląska" kg -550, 5 Kiełbaski cienkie typu "śląskie" kg -300, 6 Ogonówka kg -150, 7 Parówki cienkie typu "śląskie" kg -280, 8 Rolada schabowa kg -150, 9 Szynka wieprzowa typu "gotowana" kg -200, 10 Szynka wieprzowa typu "wiejska" kg -200, 11 Wędzonka wieprzowa typu "myśliwska" kg -120, 12 Wędzonka wieprzowa typu "chłopska" kg -120, 13 Boczek wędzony kg -350, 14 Karczek pieczony kg -150, 15 Kiełbasa biała parzona kg -220, 16 Kiełbasa parówkowa kg -220, 17 Polędwica parzona kg -120, 18 Schab pieczony kg -150, 19 Blok łopatkowy kg -150, 20 Pieczeń wieprzowa kg -150, 21 Pasztet wieprzowy kg -150, 22 Polędwica drobiowa kg -120, 23 Szynka z indyka kg -120, 24 Sopel z indyka kg -100, 25 Antrykot kg -600, 26 Wołowina b/k kg -800, 27 Karkówka z/k kg -800, 28 Łopatka z/k kg -1000, 29 Schab z/k kg -1300, 30 Golonka z/k kg -250, 31 Golonka b/k kg -200, 32 Żeberka wieprzowe kg -150, 33 Flaki wołowe kg -200, 34 Kaszanka kg -80, 35 Wątroba wieprzowa kg -100, 36 Smalec kg -200, 37 Słonina kg -30, Zadanie nr 3: dostawy drobiu i jego podrobów dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie zadanie 1 Uda całe z kurczaka kg -500, 2 Filet z piersi kurczaka b/k kg -600, 3 Porcja rosołowa kg -100, 4 Porcja rosołowa ze skrzydłami kg -500, 5 Skrzydło indycze kg -500, 6 Wątroba z kurczaka kg -150, 7 Żołądki z indyka kg -100, Zadanie nr 4 dostawy wędlin, mięsa oraz podrobów dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie 1 Żebro wołowe kg -130, 2 Wołowina b/k kg -220, 3 Karkówka b/k kg -180, 4 Łopatka b/k kg -350, 5 Schab b/k kg -350, 6 Mięso wieprzowe drobne kg -160, 7 Golonka z/k peklowana kg -120, 8 Żeberka wieprzowe kg -400, 9 Wątroba kg -40, 10 Baleron kg -120, 11 Blok szynkowy kg -120, 12 Salami kg -100, 13 Kiełbasa krakowska sucha kg -120, 14 Kiełbasa szynkowa kg -120, 15 Kiełbasa śląska kg -250, 16 Kabanosy kg -120, 17 Szynka tyrolska kg -120, 18 Parówki kg -160, 19 Rolada schabowa kg -120, 20 Szynka wiejska kg -100, 21 Boczek wędzony kg -200, 22 Kiełbasa biała kg -110, 23 Kiszka pasztetowa kg -60, 24 Salceson ozorkowy kg -60, 25 Polędwica sopocka kg -120, 26 Pieczeń kg -60, 27 Kurczak faszerowany kg -60, 28 Smaczek kg -100, 29 Kiełbasa parówkowa kg -250, 30 Karczek pieczony kg -100, 31 Schab pieczony kg -120, 32 Kaszanka kg -100, 33 Polędwica drobiowa prasowana kg -100, 34 Szynka drobiowa kg -100, 35 Schabik drobiowy kg -100, 36 Kiełbasa drobiowa podsuszana kg -100, 37 Parówki drobiowe kg -100, 38 Filet wędzony z indyka kg -80, 39 Polędwica drobiowa w galarecie kg -60, 40 Mortadela drobiowa z warzywami kg -80, 41 Pasztet wieprzowy kg -60, 42 Flaki kg -100, 43 Słonina kg -150, 44 Smalec kg -150,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy w zakresie zadań od nr 1 do 4 załącznik nr 2 do 2 c.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach