Przetargi.pl
Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70632 Szczecin, ul. Spedytorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 624 569 , fax. 914 624 640
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 42528
  70632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 624 569, fax. 914 624 640
  REGON: 29266900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsse.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa będaca podmiotem leczniczym sfinansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS) - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z zapisami w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z zapisami w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną