Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie" (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego w ramach III Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR.03.05.00-00-Z230/17). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części asortymentowych obejmujących: Część I – Fantomy i modele anatomiczne, Część II – Sprzęt i wyposażenie medyczne, Część III – Meble i materiały medyczne, Część IV – Różnorodne drobne materiały medyczne i produkty farmaceutyczne, Część V – Strzykawki, kaniule itp., Część VI – Prześcieradła, pościel, ochraniacze przeciwodleżynowe itp., Część VII – Plansze do nauki anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwa: 1.1. jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; 1.2. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty. Upoważnienie do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający ze strony KRS i CEIDiG pobierze samodzielnie. Jeżeli upoważnienie nie wynika z tych dokumentów Wykonawca załącza pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach