Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do laboratorium mechaniki gruntów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2398850 , fax. 055 2398852
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2398850, fax. 055 2398852
  REGON: 17071162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do laboratorium mechaniki gruntów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia do laboratorium mechaniki gruntów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w rozdz. III, ust. 1.3 pkt 1 2) Wykonawca spełni warunki dotyczące urządzeń: a) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach. b) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę. c) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem 1 i 2 oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Zamawiający wymaga, na wszelkie produkty, aby okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy był okresowi gwarancji udzielonej przez dostawców / producentów tych produktów. 4) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowani itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem przepisy i normy ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy. 5) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji dostaw były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów. 6) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego. Po zakończeniu dostaw Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. 7) Wykonawca winien zorganizować i realizować dostawy w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ. 9) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących wyposażenie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w specyfikacji produktu. Parametry równoważności zostały określone w rozdz. III, ust. 1.2, pkt 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). ( Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 w Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg z dopiskiem: Wyposażenie do laboratorium mechaniki gruntów PWSZ w Elblągu. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy w oryginale zdeponować w sekretariacie Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl