Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02421 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 61 73 , fax. 22 863 61 73 w. 102
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  ul. Ks. J. Chrościckiego 2
  02421 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 61 73, fax. 22 863 61 73 w. 102
  REGON: 1112372500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bpwlochy.waw.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji” z podziałem na cztery części ZADANIE 1 – Dostawa siedzisk, krzeseł, foteli i kanapy ZADANIE 2 – Dostawa szaf, szafek i regałów bibliotecznych ZADANIE 3 – Dostawa wózków bibliotecznych ZADANIE 4 - Dostawa stołów i stolików
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach