Przetargi.pl
Dostawa worków foliowych do odbioru odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, ul. Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 753 661 , fax. 338 753 109
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Batorego 24
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 338 753 661, fax. 338 753 109
  REGON: 12017294600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków foliowych do odbioru odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny w miarę występowania potrzeb dostarczanie worków foliowych przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych: a) Worek czarny z napisem ODPADY NIESEGREGOWANE, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 70 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg. b) Worek żółty z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 250 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg. c) Worek zielony z napisem SZKŁO ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 50 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg. d) Worek niebieski z napisem PAPIER ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 50 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg. e) Worek brązowy z napisem BIO ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 5 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg. f) Worek brązowy z napisem BIO – ODPADY ZIELONE ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 70 tys. o pojemności 120 l i wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg. 2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być: - półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę zebranych odpadów bez konieczności otwierania worka. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ofercie po 1 szt. wzoru oferowanego worka. 5. Kod CPV: 18.93.00.00-7 – worki i torby 19.52.00.00-7 – produkty z tworzyw sztucznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: • formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; • pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); • zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach