Przetargi.pl
Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism (w tym czasopism specjalistycznych) i innych, pochodzących od wydawców krajowych, przy czym w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą numery tytułów prenumeraty, które, zostały lub zostaną wydane (publikacja) przez ich wydawcę z oznaczeniem na rok 2019 r. w wyznaczonym dla nich w sekcji II.8 i II.9 ogłoszenia tzw. Okresie Obsługi Prenumeraty. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy również świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie pośredniczenia w kontaktach z wydawcami tytułów prenumeraty stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w sprawach dotyczących tych tytułów, udzielanie Zamawiającemu informacji o wszelkich zmianach w ich danych bibliograficznych (tytuł, częstotliwość, ISSN), a nadto informowanie Zamawiającego o zaprzestaniu, wstrzymaniu lub opóźnieniu ich publikacji, a także obsługa (przedstawianie, monitowanie, jak również załatwianie) ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego. 3. Wykaz (nazwy tytułów ze wskazaniem oznaczenia identyfikującego ISSN) dla stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia prenumeraty (a także ilość egzemplarzy w ramach poszczególnych tytułów oraz miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu), jak też szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w tym świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, niewymienione wyżej), jak też warunki ich wykonania - zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach