Przetargi.pl
Dostawa trybuny dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121018, 7121620 , fax. 042 7121780
 • Data zamieszczenia: 2010-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
  Pl. Kościuszki 2 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121018, 7121620, fax. 042 7121780
  REGON: 00053261300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trybuny dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa trybuny sportowej, trzyczęściowej, demontowanej. W skład całości wchodzą trzy trybuny: 1. trybuna na 100 miejsc, 2.dwie trybuny na 500 miejsc w konfiguracji 300 i 200 miejsc, bądź 250 i 250 miejsc Łączna liczba miejsc 600. Ilość rzędów w trybunach od 4 do 5. Wymiary trybuny: szerokość osiowa przypadająca na jedno siedzenie - 50 cm, minimalna szerokość przejścia między krzesłami 45 cm, siedziska instalowane na trybunie powinny posiadać minimalną wysokość oparcia 32 cm, odpływ od wody, otwory w krześle służące do zamontowania, zaślepione zatyczkami z tworzywa. Wszystkie trybuny powinny posiadać barierkę zabezpieczającą o wysokości min. 1 m. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż dostarczonej trybuny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391131008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach