Przetargi.pl
Dostawa szkła laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61705 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 85 44 890 , fax. 61 85 44 834
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
  ul. Zygmunta Noskowskiego 23
  61705 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 44 890, fax. 61 85 44 834
  REGON: 29406500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wsse-poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szkła laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku szkła laboratoryjnego dla WSSE w Poznaniu z podziałem na 2 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach 2.1 i 2.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): Cześć nr 1: szkło laboratoryjne Część nr 2: szkło do chromatografii Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianego szkła na koszt wykonawcy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania. Przewidywane ilości szkła, o których mowa w załącznikach są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja jakości w okresie ważności. Opisy i etykiety w języku polskim. Każda dostarczona partia materiałów na życzenie zamawiającego musi być udokumentowana np. świadectwem jakości, certyfikatem jakości, które należy dołączyć do produktów podczas dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ – od 2.1 do 2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach