Przetargi.pl
Dostawa sprzętu w ramach projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - II

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, Podleśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  Podleśna 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
  REGON: 87111892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanml.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu w ramach projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu do szkół podstawowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” 2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0030/17-00. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 1) Zadanie Nr I – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami. 2) Zadanie Nr II – Dostawa sprzętu multimedialnego. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub dwóch części. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „opis przedmiotu zamówienia”, odpowiednio: dla Zadania Nr I w załączniku Nr 6 do SIWZ oraz dla Zadania Nr II w załączniku Nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, że użytkownikiem końcowym będzie placówka oświatowa w związku z tym, w stosunku do niektórych dostaw, chce skorzystać zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.) z zapisu umożliwiającego Wykonawcy zastosowanie 0% stawki VAT. (wymagane w ust. 14 cyt. przepisu, dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy - w dniu podpisania umowy z Wykonawcą któremu zostanie udzielone zamówienie). 6. Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów i karty graficznej określonych w Załączniku Nr 6 (poz. nr 1 i poz. Nr 8) i w Załączniku Nr 7 do SIWZ (poz. nr 1) winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu tj. na dzień 09.01.2019 r. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu niniejszego przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert, stosując ją odpowiednio do tych urządzeń. 7. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, ponadto musi posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Dostarczone oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie nowe, nigdy nie używane ani wcześniej nieaktywowane. 8. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć odpowiednio: 1) Zadanie Nr I – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami: a) Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach, Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – zestaw komputerowy stacjonarny (24 szt.), oprogramowanie biurowe (24 szt.), urządzenie sieciowe (1 szt.), oprogramowanie antywirusowe (1 szt.) i router (1 sz.). b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku, ul. Szkolna 10, 13-332 Jamielnik – tablet (25 szt.) i słuchawki (25 szt.). c) Szkoła Podstawowa w Radomnie, Radomno 17, 13-304 Radomno – laptop z oprogramowaniem (19 szt.), aparat cyfrowy (2 szt.), program do obróbki zdjęć (1 szt.) i kamera cyfrowa (1 szt.) d) Szkoła Podstawowa w Skarlinie, Skarlin 72, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – laptop z oprogramowaniem (24 szt.), aparat cyfrowy (10 szt.), kamera cyfrowa (1 szt.), punkt dostępowy sieci bezprzewodowych (2 szt.), kartę pamięci 32 GB (1 szt.) i kartę pamięci 16 GB (10 szt.) 2) Zadanie II - Dostawa sprzętu multimedialnego: a) Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Bratian ul. Szkolna 2, 13-300 Bratian – monitor interaktywny (1 szt.) b) Szkoła Podstawowa w Gwiździnach im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach, Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – monitor interaktywny (1 szt.), c) Szkoła Podstawowa w Radomnie, Radomno 17, 13-304 Radomno – tablice interaktywna (4 szt.) i projektor multimedialny (3 szt.), d) Szkoła Podstawowa w Skarlinie, Skarlin 72, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie - tablice interaktywna (1 szt.) i projektor multimedialny (4 szt.), 9. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego. 10. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w sposób, uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, 2) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub, 3) dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. 12. Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 13. Zamawiający wymaga, aby dostarczone sprzęty posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki – wzór załącznik nr 2 do projektu umowy). 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 15. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 16. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę. 18. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 i nr 7 do SIWZ) wynosi: 1) Część 1 - Zadanie Nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami: a) poz. nr 1, poz. nr 3, poz. nr 5, poz. nr 6, poz. nr 8, poz. nr 9 i poz. nr 11 – min 2 lata (24 m-ce), b) poz. nr 2, poz. nr 4, poz. nr 7, poz. nr 10, poz. nr 12, poz. nr 13 i poz. nr 14 – zgodnie z gwarancją producenta. 2) Część 2 - Zadanie Nr 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego a) poz. nr 1, poz. nr 2, poz. nr 3 – min 2 lata (24 m-ce), 19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 20. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 pkt. 1 niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt.1 niniejszej SIWZ. 4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. 6) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP oraz, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 2 SIWZ. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 5). 8) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2) nin. rozdziału. 9) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.  wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2) brak podstaw do wykluczenia z tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) dokument/y, o którym mowa w pkt 1 winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt 1 nin. rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 3 pkt 2 nin. rozdziału stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 216 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 – dalej rozporządzenie). 9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w rozdz. V ust.2 pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust 1 pkt 2 SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa w ust.1 pkt. 1 niniejszego rozdziału – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 nin. Rozdziału. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz.VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.). 12. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatne dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach