Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SEKCJI HOKEJA NA LODZIE

Tyski Sport S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, ul. Edukacji
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 227 50 45 , fax. 32 227 50 45
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Sport S.A.
  ul. Edukacji 7
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 227 50 45, fax. 32 227 50 45
  REGON: 24192206900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tyski-sport.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SEKCJI HOKEJA NA LODZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie a mianowicie kije 2N Pro bank w ilości 18 szt. i kije P 92 1X Lite 77 Flex w ilości 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach