Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3901206 , fax. 032 3901353
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
  ul. Śniadeckiego 1 1
  42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3901206, fax. 032 3901353
  REGON: 00029170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, o parametrach i zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest posiadanie autoryzowanego przedstawicielstwa producenta w Polsce oraz konieczność zapewnienia serwisu gwarancyjnego (przez okres co najmniej 24 miesięcy) i pogwarancyjnego. 3. Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonego sprzętu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem produktu równoważnego rozumie się to, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, które są wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Przy zaoferowaniu urządzeń innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty, że zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331232103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.repty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach