Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla IOP PAN w Krakowie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Instytut Ochrony Przyrody PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 12 632 22 21 , fax. 0 12 632 24 32
 • Data zamieszczenia: 2012-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Przyrody PAN
  Al. Mickiewicza 33 33
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0 12 632 22 21, fax. 0 12 632 24 32
  REGON: 00032629100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iop.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla IOP PAN w Krakowie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla IOP PAN w Krakowie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych: zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego (1 sztuka); zadanie 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (1 sztuka); zadanie 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki (1 sztuka).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397111206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iop.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach