Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 00139 Warszawa, ul. Elektoralna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 586 42 00, 586 42 42 , fax. 22 624 70 01
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Instytut Kultury
  ul. Elektoralna 12
  00139 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 586 42 00, 586 42 42, fax. 22 624 70 01
  REGON: 14611520100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mik.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku Nr 1 do SIWZ (Specyfikacja zamówienia). Realizowany jest w dwóch zadaniach: Zadanie Nr 1 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury. Zadanie Nr 2 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby digitalizacji dla Galerii Foksal w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego przelewem na nr rachunku bankowego 32 1020 1026 0000 1602 0239 8774 z dopiskiem: Wadium – sprzęt komputerowy. 3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium powinno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń poręczyciela/gwaranta w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. 5. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b) Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach