Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla IUNG - PIB w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 47 86 700 , fax. 81 47 86 900
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czartoryskich 8 8
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 47 86 700, fax. 81 47 86 900
  REGON: 00007929500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iung.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla IUNG - PIB w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla IUNG - PIB w Puławach. Zamówienie składa się z V części : 1) Część I - Dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów, torby i plecaka na laptop 2) Część II - Dostawa projektora 3) Część III - Dostawa drukarki i plotera 4) Część IV - Dostawa oprogramowania komputerowego takiego jak : a) Oprogramowanie Windows 7 Pro x64 EN OEM b) Oprogramowanie Windows 7 Pro x64 PL OEM c) Oprogramowanie biurowe typu MS Office PRO 2016 PLUS, MOLP, EDU, EN d) Oprogramowanie biurowe typu MS Office PRO 2016 PLUS, MOLP, EDU, PL 5) Część V - Dostawa Oprogramowanie Statistica Pakiet Zaawansowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy i montażu, gwarancji określono w formularzu cenowym - załącznik Nr 2, wzorze umowy załącznik nr 3a - 3b oraz w Zestawieniu Wymagań Technicznych i Jakościowych Sprzętu komputerowego - załącznik nr 7a - 7e do SIWZ. 2.W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i konserwacji oraz niezbędnych certyfikatów, licencji. 3.Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w sprzętach komputerowych oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym 4.Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieeksploatowany przez innego użytkownika, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 5.Wykonawca do sprzętu dostarczy dokument gwarancyjny. 6.Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła . 7.Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia musi zagwarantować techniczną poprawność zapisu oprogramowania oraz dostarczonych kluczy aktywacyjnych i dokumentacji. Zamawiający przyjmuje iż nośnikiem jest zarówno CD lub płyta DVD jak i wersja elektroniczna oprogramowania. Nośniki uszkodzone lub z uszkodzonym zapisem wykonawca wymieni na nowe. 8.W ramach procedury odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty, etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów, etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz w przypadku nie dostarczenia właściwego oprogramowania do odstąpienia od umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 9.Opisane przez zamawiającego parametry sprzętu zostały określone jako minimalne. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub pochodzenie, przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszy zwrot: lub równoważne. 10.Wykonawca oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp: a.Wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, że są one tożsame pod względem opisu przedmiotu zamówienia . b.Przedstawić dokumenty zawierające opisy oferowanych produktów a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego sprzęt komputerowy i oprogramowania ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem opisanym przez Zamawiającego, oraz certyfikaty, licencje oprogramowania lub dokumenty równoważne - złożone w języku polskim lub angielskim i określające m.in. nazwę producenta, datę produkcji, parametry techniczne, itp. c.Wykazać że zakres funkcjonalny oprogramowania jest w pełni zgodny z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego; d.Wykazać że funkcje powinny być dostępne pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu; e.Wykazać, że formaty danych wejściowych i wyjściowych muszą odpowiadać przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programu wskazanego przez Zamawiającego; f.Wykazać, że warunki licencji oprogramowania są nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych przez Zamawiającego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 22 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iung.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach