Przetargi.pl
Dostawa serwerów

2 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 04-470 Warszawa, Marsa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261815214 , fax. 261815093
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Regionalna Baza Logistyczna
  Marsa 110
  04-470 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261815214, fax. 261815093
  REGON: 142665904
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://2rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa, Jednostka Budżetowa-podsektor rządowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów z podziałem na 2 części (zadania); Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), oraz załączniku nr 5 (wzór umowy) stanowiący integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 200,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym na: zadanie nr 1 –15 600,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100); zadanie nr 2 – 7 400,00 PLN (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100); Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań (części). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Rozdziale XII SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale X.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach