Przetargi.pl
Dostawa rękawic i wyrobów medycznych

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27600 Sandomierz, ul. Schinzla
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8323001 do 5, 8330566 , fax. 158 323 575
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
  ul. Schinzla 13
  27600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8323001 do 5, 8330566, fax. 158 323 575
  REGON: 30238500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic i wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic i wyrobów medycznych: 1.Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne – Pakiet nr I, 2.Rękawice chirurgiczne – Pakiet nr II, 3.Rękawice chirurgiczne jałowe hypoalergiczne – Pakiet nr III, 4.Rękawice diagnostyczne nitrylowe – Pakiet nr IV, 5.Rękawice foliowe – Pakiet nr V, 6.Rękawice nitrylowe do izolatek – Pakiet nr VI, 7.Opaski identyfikacyjne dla noworodków – Pakiet nr VII, 8.Jednorazowy system zamknięty pobierania krwi – Pakiet nr VIII, 9.Pojemniki histopatologiczne – Pakiet nr IX, 10.Myjki do mycia pacjenta – Pakiet nr X, 11.Łącznik do drenów i cewników – Pakiet nr XI, 12.Ostrza do strzygarki – Pakiet nr XII, 13.Mata podłogowa dekontaminacyjna – Pakiet nr XIII, 14.Strzykawki tuberkulinówki – Pakiet nr XIV, 15.Łącznik schodkowy – Pakiet nr XV. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdego pakietu, zgodny z załączonym drukiem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniający nazwę oferowanego produktu, ilość, ceną jednostkową netto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również wytwórcę, nazwę handlową produktu, indeks katalogowy i ilość w opakowaniu zbiorczym, 3) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach