Przetargi.pl
Dostawa przyrządów do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; zestawów do szynowania moczowodów; substytutów kości; syntetycznego granulatu kostnego; jedn. końcówek do mikroodsysania do zabiegów otolaryng.; zastawek do wodogłowia; zestawów do procedury Latarjet i kotwic tytanowych do naprawy stożka rotatorów; implantów tyt. do chirurgii szczękowo-twarzowej; próżniowego syst. do podawania cementu kostnego do trzpienia i panewki, trzpienia oraz kolana, cementu kostnego; gwoździ śródszpikowych Gamma oraz mat. i akcesoriów stomatologicznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6101510 , fax. 56 6101682
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6101510, fax. 56 6101682
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przyrządów do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; zestawów do szynowania moczowodów; substytutów kości; syntetycznego granulatu kostnego; jedn. końcówek do mikroodsysania do zabiegów otolaryng.; zastawek do wodogłowia; zestawów do procedury Latarjet i kotwic tytanowych do naprawy stożka rotatorów; implantów tyt. do chirurgii szczękowo-twarzowej; próżniowego syst. do podawania cementu kostnego do trzpienia i panewki, trzpienia oraz kolana, cementu kostnego; gwoździ śródszpikowych Gamma oraz mat. i akcesoriów stomatologicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  Zadanie Nr 1 - przyrządów do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego;
  Zadanie Nr 2 - zestawów do szynowania moczowodów typu Double-J;
  Zadanie Nr 3 - substytutów kości;
  Zadanie Nr 4 - syntetycznego granulatu kostnego;
  Zadanie Nr 5 - jednorazowych końcówek do mikroodsysania do zabiegów otolaryngologicznych;
  Zadanie Nr 6 - zastawek do wodogłowia;
  Zadanie Nr 7 - zestawów do procedury Latarjet w obrębie stawu barkowego i kotwic tytanowych do naprawy stożka rotatorów stawu barkowego;
  Zadanie Nr 8 - implantów tytanowych do chirurgii szczękowo-twarzowej;
  Zadanie Nr 9 - próżniowego systemu do podawania cementu kostnego do trzpienia i panewki, trzpienia oraz kolana, cementu kostnego z antybiotykiem, cementu kostnego rewizyjnego z dwoma antybiotykami;
  Zadanie Nr 10 - gwoździ śródszpikowych Gamma;
  Zadanie Nr 11 - materiałów stomatologicznych;
  Zadanie Nr 12 - akcesoriów stomatologicznych;
  Zadanie Nr 13 - akcesoriów dla chirurgii stomatologicznej;
  Zadanie Nr 14 - olejów do konserwacji i preparatów do dezynfekcji urządzeń stomatologicznych.
  2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/14 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszz.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach