Przetargi.pl
Dostawa protez głosowych, siatek z polipropylenu oraz tamponad nosowych na potrzeby COZL - 3 części

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ogłasza przetarg

 • Adres: 20-090 Lublin, dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 454 1762, 81 454 1762 , fax. 81 747 63 27
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
  dr K. Jaczewskiego 7
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 454 1762, 81 454 1762, fax. 81 747 63 27
  REGON: 431219360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa protez głosowych, siatek z polipropylenu oraz tamponad nosowych na potrzeby COZL - 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa protez głosowych, siatek z polipropylenu oraz tamponad nosowych na potrzeby COZL - 3 części: Część 1 - Dostawa protez głosowych do chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani Część 2 – Dostawa siatek z polipropylenu do zabiegów operacyjnych piersi Część 3 – Dostawa tamponad nosowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, 2)Kosztorys ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1-1.3 do SIWZ (odpowiednio dla danej części). 3)Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, 4 )Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach