Przetargi.pl
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROGRAMOW NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH.

Gmina Kurzętnik ogłasza przetarg

 • Adres: 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4740515, 056 4748282 , fax. 056 4748284
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurzętnik
  ul. Grunwaldzka 39 39
  13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4740515, 056 4748282, fax. 056 4748284
  REGON: 00053826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROGRAMOW NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe Kod CPV: 38520000-6 Skanery Kod CPV: 30195000-2 Tablice Kod CPV: 38652100-1 Projektory Kod CPV: 38653400-1 Ekrany Projekcyjne Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu multimedialnego do Szkół w gminie Kurzętnik. Zakres zamówienia: Polega na dostawie sprzętu multimedialnego dla szkół: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim: 1) komputer przenośny dla ucznia - 18 szt., 2) komputer przenośny dla nauczyciela - 4 szt., 3) szafka do przechowywania i ładowania komputerów - 1 szt., 4) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., 5) drukarka - 2 szt., 6) skaner - 1 szt., 7) tablica interaktywna z systemem mocowania - 2 szt., 9) system do zbierania i analizowania odpowiedzi - 1 szt., 10) projektor krótkoogniskowy - 2 szt., 11)głośniki - 4 szt., 12) kontroler WLAN zarządzający siecią bezprzewodową - 1 szt., 13) punkt dostępowy - 3 szt., 14) router z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania - 1 szt., 15) projektor multimedialny - 1 szt., 16) ekran projekcyjny - 4 szt., 17) wizualizer - 1 szt., Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku: 1) komputer przenośny dla ucznia - 25 szt., 2) komputer przenośny dla nauczyciela - 10 szt., 3) szafka do przechowywania i ładowania komputerów - 2 szt., 4) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., 5) tablica interaktywna z systemem mocowania - 1 szt., 6) projektor krótkoogniskowy - 1 szt., 7)głośniki - 15 szt., 8) punkt dostępowy - 2 szt., 9) router z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania - 1 szt., 10) projektor multimedialny - 12 szt., 11) ekran projekcyjny - 12 szt., 12) wizualizer - 1 szt. 2.2. Szczegółowy opis parametrów zamawianego sprzętu przedstawia załącznik Nr 5 i 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu. 2.3. Przedmiot dostawy musi spełniać następujące warunki: 1) posiadać deklarację CE, 2) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, 3) komputery przenośne uczniowskie i nauczycielskie muszą spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, 4) dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany w 2012 r. 5) Dostawa sprzętu obejmuje również transport sprzętu do szkół. Oferowane komputery mają być produktem uznanych i renomowanych producentów oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania. 6) Wyklucza się zaoferowanie dostaw urządzeń używanych lub składanych z używanych części. 7) Komputery mają być wyposażone w system operacyjny. 8) W zakresie oprogramowania standardowego wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) 9) Parametry techniczne sprzętu mają być potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu, oświadczenie producenta sprzętu należy dołączyć do oferty. 10) Oferowane komputery musza posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający współprace z systemami operacyjnymi posiadanych obecnie komputerów tj. Windows XP, Windows VISTA i Windows 7. Oświadczenie producenta sprzętu należy dołączyć do oferty. 11) System Microsoft Office lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) 12) Oferowane systemy muszą posiadać licencję na czas nieokreślony. 13) do dostarczonego sprzętu należy dołączyć niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 2.4. Wskazanie konkretnego producenta systemu operacyjnego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SIWZ jest spowodowane tym, że aplikacje działające w szkole jak i w programie Cyfrowa szkoła do prawidłowego działania wymagają systemu Windows. 2.5. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania tj. w Zespole Szkoł im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz w Szkole Podstawowej Im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, a w przypadku napraw gwarancyjnych realizowanych poza terenem, transport, wysyłka i odbiór serwisowanego sprzętu odbywać się będzie na koszt wykonawcy. 2.6 Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia: gwarancja na sprzęt multimedialny min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Przy czym okres gwarancji na baterię w oferowanych komputerach przenośnych wynosi 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w oparciu o art. 45 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl