Przetargi.pl
Dostawa podnośnika przeładunkowego (z montażem) oraz wózka podnośnikowego/ Z-33/X/2014/PNT

Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 78 34 300 , fax. 32 250 47 85
 • Data zamieszczenia: 2014-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
  ul. Ligocka 103 103
  40-568 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 78 34 300, fax. 32 250 47 85
  REGON: 24078958500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.euro-centrum.com.pl/przetargi/pnt/1
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podnośnika przeładunkowego (z montażem) oraz wózka podnośnikowego/ Z-33/X/2014/PNT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośnika przeładunkowego (z montażem) oraz wózka podnośnikowego do pomieszczenia zlokalizowanego w segmencie C, obok Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym, budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poniższych zakresach: Zakres nr 1 - dostawa i montaż podnośnika przeładunkowego; Zakres nr 2 - dostawa wózka przeładunkowego; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz (uwzględniającym podział na poszczególne zakresy). Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń do budynku mieszczącego się przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach (budynek nr 8), a będącego własnością Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) wykonania rozładunku dostarczanych urządzeń do pomieszczenia - w segmencie C mieszczącego się obok Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8) oraz przekazania ich do użytku Zamawiającego; 2) w części dotyczącej podnośnika: a) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i zatwierdzenie, b) dopuszczenie do eksploatacji, c) wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego, d) rejestrację podnośnika w Urzędzie Dozoru Technicznego, e) dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) i elektronicznej; 3) dostarczenia instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń w języku polskim w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) i elektronicznej; 4) udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń całego przedmiotu zamówienia; 5) dostarczenia dokumentu gwarancyjnego w języku polskim oddzielnie dla każdego z zamawianych urządzeń; 6) przeprowadzenia szkolenia dla zakresu nr 1 dla co najmniej 3 osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się na dostarczonym i zamontowanym urządzeniu. Szkolenie powinno trwać co najmniej 6 godzin roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wystawi osobom biorącym udział odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty. Jednocześnie Zamawiający podaje następujące informacje techniczne dot. pomieszczenia dostawy i montażu podnośnika: miejsce dostawy i montażu znajduje się w budynku biurowo-laboratoryjnym o numerze 8 o standardzie budynku pasywnego tj. w segmencie C - rysunek techniczny A2 opisujący miejsce lokalizacji podnośnika stanowi załącznik nr 1 do siwz w części dotyczącej zakresu nr I. Wykonawca jest obowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku nr 8, celem zapoznania się z instalacjami na obiekcie. Termin wizji lokalnej powinien być uzgodniony z osobą wskazaną w pkt. 1.6 siwz - w terminie do 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.euro-centrum.com.pl/przetargi/pnt/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach