Przetargi.pl
„Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem”.

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 477 02 00 , fax. 86 275 31 53
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
  ul. Ludowa 15A
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 86 477 02 00, fax. 86 275 31 53
  REGON: 200715460
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem (format A4 i A3, gramatura 80g/m2, białość 146 CIE ± 3, wilgotność 3,0 – 5,0 %, absorpcja wody 20-25 g/m2 ±. Oferta obejmuje 2295 ryz papieru A4 oraz 150 ryz papieru A3. 2. Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następujących lokalizacji Zamawiającego: 1) Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, 2) Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, II piętro, 3) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4, 4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11, 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8, 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Niepodległości 3, 8) Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły, 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1B, 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul, Mickiewicza 1A. 3. Zamawiający działa w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych jednostek. 4. Zamawiający wymaga bezwzględnie realizacji zamówienia w maksymalnym czasie 4 dni od chwili złożenia zamówienia przez wymienione w pkt 2 jednostki. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach