Przetargi.pl
Dostawa paliwa dla samochodów, maszyn i urządzeń ZWiK w Miastku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. A. Mickiewicza 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8572795 , fax. 059 8572795
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. A. Mickiewicza 3 3
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 059 8572795, fax. 059 8572795
  REGON: 77052323300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminny Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa dla samochodów, maszyn i urządzeń ZWiK w Miastku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla samochodów, maszyn i urządzeń ZWiK w Miastku, w ciągu jednego roku od dnia podpisania umowy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę paliwa w ilościach szacunkowych: Lp. Asortyment Ilość [l] 1 ON 20 000 2 Pb 95 3 000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Działając w oparciu o art. 45 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust od ceny na dystrybutorze w dniu tankowania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zwik.miastko.pl:
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach