Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2019 r.

Gmina Turośń Kościelna ogłasza przetarg

 • Adres: 18106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turośń Kościelna
  ul. Białostocka 5
  18106 Turośń Kościelna, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2019 r. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami technicznymi wskazanymi w specyfikacji. Paliwo winno spełniać wymagania zawarte w: - Polskie Normy - PN-EN 228:2006 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań. - Polskie Normy - PN-EN 590:2006 Paliwa do pojazdów samochodowych. Olej napędowy. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników pojazdów Gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Turośń Kościelna w wybranej stacji dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wykaz pojazdów zostanie dostarczony Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego w szacunkowej ilości: Benzyny bezołowiowej E95 Pb – 1000 litrów Oleju napędowego ON - 28000 litrów w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Podana ilość paliwa jest szacunkowa i w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia , który zostanie zrealizowany przez Zamawiającego wyniesie 50% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia. Powyższe nie będzie traktowane jako ograniczenie zakresu umowy lub odstąpienie od umowy i nie będzie rodzić roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać stację paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiada aktualnie obowiązującą aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach