Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach ogłasza przetarg

 • Adres: 22630 Tyszowce, ul. Kościelna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846619688 , fax. 6619688
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
  ul. Kościelna 25
  22630 Tyszowce, woj. lubelskie
  tel. 846619688, fax. 6619688
  REGON: 56377200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spjktyszowce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2018/2019” polegająca na sukcesywnej dostawie oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 65.000 litrów do kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach: 1) kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej w Tyszowcach ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce (40.000 litrów oleju opałowego) 2) Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej w Tyszowcach ul. Szkolna 2, 22-630 Tyszowce (25.000 litrów oleju opałowego) - Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakupionego oleju opałowego. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego ilości kupionego oleju opałowego. - Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy. - Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu. - Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz. - Olej opałowy musi być dostarczany do kotłowni w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach 8.00 - 14.00 - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego. - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub braków oleju opałowego, Wykonawca w terminie 2 dni od daty zgłoszenia wad lub braków odbierze na własny koszt wadliwy olej i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, bądź uzupełni w tym terminie braki ilościowe oleju. - Każda dostawa powinna posiadać zaświadczenie potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom Polska Norma PN-C-96024:2011. - Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazań przepływomierza. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – oleje opałowe” i posiadać parametry fizyko – chemiczne nie gorsze niż: Nazwa parametru Wartość Gęstość w temperaturze 15ºC (kg/m³) max. 860 Wartość opałowa (MJ/kg) min.42,6 Temperatura zapłonu (ºC) min.56 Lepkość kinematyczna w temperaturze 20º (mm²/s) Max.6,00 Skład frakcyjny: - od temperatury 250ºC destyluje [%(v/v)] - od temperatury 350ºC destyluje [%(v/v)] max. 65 min. 85 Temperatura płynięcia [ºC] max.-20 Pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej [%(m/m)] max. 0,3 Zawartość siarki [%(m/m)] max 0,1 Zawartość wody [mg/kg] max.200 Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) max.24 Pozostałość po spopieleniu (mg/litr) max. 0,01 Barwa Czerwona Barwnik typu Solvent Red 164 (mg/litr)* min.6,6* Barwnik typu Solvent Red 19 (mg/litr)* Min 6,3* *Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1054)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wymagane jest posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Razem z ofertą; Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. (Według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w tym punkcie Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony toteż powinno być składane z ofertą. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy złożyć niżej wymienione dokumenty : Razem z ofertą; 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, wykonawca przekazuje Zamawiającemu; Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (informacja po otwarciu ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ) Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.2.1.( Według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ). 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawi w odniesieniu do tych pomiotów dokumenty wymienione w ust. 6.4.1. pkt 2) SIWZ. Dokumenty dodatkowe w przypadku składania oferty wspólnej Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 23 ust.2 ustawy Pzp). Jeżeli oferta wykonawców składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokumenty podmiotów zagranicznych- wykluczenie ofert 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 3. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach