Przetargi.pl
Dostawa Oleju Opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, al. Róż 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4148060 , fax. 91 4148162
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  al. Róż 1 1
  74-510 Trzcińsko-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4148060, fax. 91 4148162
  REGON: 00029324900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domzsercem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Stowarzyszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Oleju Opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Oleju Opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ok. 50.000 litrów ( w skali roku).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091350004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.domzsercem.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl