Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku ogłasza przetarg

 • Adres: 29120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447 814 228 , fax. 447 814 228
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku
  ul. Spółdzielcza 12
  29120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie
  tel. 447 814 228, fax. 447 814 228
  REGON: 26073838800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa oleju napędowego w ilości do 50 000 litrów rocznie na potrzeby własne dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na podstawie cząstkowych zamówień miesięcznych w ciągu 12 miesięcy. 2. Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zgodnie z polską normą PN-EN 590: z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim, przejściowym i zimowym. Wykonawca zapewni Zamawiającemu próbki oleju napędowego w swoich pojemnikach, przy każdej dostawie, pobierane ręcznie z autocysterny w obecności pracownika Zamawiającego, w celu analizy właściwości fizykochemicznych zgodnie z polska normą. 3. Olej napędowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do zbiornika za pomocą cysterny, która musi posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych oraz urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do zbiornika, który posiada Zamawiający. 4. Dostawy paliwa będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne upoważnionego pracownika. 5. Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony olej napędowy będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej + 15°C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do +15°C przy autocysternie. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną przez zmianę ceny producenta , o której Wykonawca zawiadamia Zamawiającego faksem, e-mailem lub telefonicznie. 7. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił w/w warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - Wydruk ceny hurtowej oleju napędowego określonej na stronie producenta w dniu 15.01.2019 - Oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za realizację dostaw mają odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach