Przetargi.pl
dostawa oleju Dostawa oleju opałowego. - sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w i l o ś c i 137.000.- litrów ogółem .

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju Dostawa oleju opałowego. - sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w i l o ś c i 137.000.- litrów ogółem .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W rozbiciu na poszczególne szkoły , ilości obejmują : 1. Szkoła Podstawowa w m-ci Krościenko - 25.500 l 2. Szkoła Podstawowa w m-ci Ustjanowa Górna - 11.000 3. Szkoła Podstawowa w m-ci Łodyna - 15.500 l 4. Szkoła Podstawowa w m-ci Hoszów - 8.500 l 5. Szkoła Podstawowa w m-ci Równia - 10.000 l 6. Szkoła Podstawowa w m-ci Wojtkowa - 13.500 l 7. ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne Szkoła Podstawowa w Bandrowie - 6.500 l 8. Szkoła Podstawowa w m-ci Łobozew - 6.500 l 9. Zespół Szkół Publicznych w m-ci Wojtkówka - 7.000 10.Przedszkole Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne ul. 29-go Listopada 49 - 6.000 l oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w miejscowości : 1. Ropienka nr 20 - 6000 l 2. Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 27 - 21 000 l W/w obiekty są oddalone od miasta Ustrzyki Dolne 4 km do 25 km w trzech różnych kierunkach , w poszczególnych obiektach posiadamy zbiorniki od 4-6 tys. litrów , rozładunek do nich paliwa odbywa się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl