Przetargi.pl
Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres do 28.02.2021 r. na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19300 Ełk, ul. Baranki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24
  19300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres do 28.02.2021 r. na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres do 28.02.2021 r. na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.” 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) kalibratory i materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości b) wszystkie niezbędne do codziennej pracy materiały zużywalne c) pozostałe materiały niezbędne do codziennej obsługi analizatora d) pozostałe materiały niezbędne do okresowej obsługi analizatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.500,00 zł ( pięć tysięcy pięćset zł 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach