Przetargi.pl
Dostawa nowego ciężkiego samochodu pożarniczego , ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kalinowo

Gmina Kalinowo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 87 60 , fax. 087 621 87 77
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalinowo
  ul. Mazurska 11 11
  19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 87 60, fax. 087 621 87 77
  REGON: 79067111300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego ciężkiego samochodu pożarniczego , ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kalinowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nowego ciężkiego samochodu pożarniczego rok produkcji 2012, ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 uterenowionym z funkcja ograniczenia stref skażeń , kabina 6- osobową i zbiornikiem wody minimum 4000 l dla OSP w Kalinowie zgodnie z opisem parametrów technicznych w załączniku nr 5 oraz na warunkach określonych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach