Przetargi.pl
Dostawa nasion: pszenicy i wyki oraz zaprawy nasiennej

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ogłasza przetarg

 • Adres: 05520 Konstancin Jeziorna, Obory
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 756 31 01 , fax. 22 756 46 94
 • Data zamieszczenia: 2018-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
  Obory 8
  05520 Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 22 756 31 01, fax. 22 756 46 94
  REGON: 178400039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzdwilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nasion: pszenicy i wyki oraz zaprawy nasiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Numer części Nazwa Jedn. miary Ilość 1 Pszenica ozima Rotax kg 3000 Termin planowanej realizacji10 września 2018 r.* 2 Pszenica ozima Artist kg 3000 Termin planowanej realizacji10 września 2018 r.* 3 Pszenżyto ozime Meloman kg 7500 Termin planowanej realizacji10 września 2018 r.* 4 Wyka ozima kg 600 Termin planowanej realizacji10 września 2018 r.* 5 Zaprawa nasienna SCENIC 080 FS litr 15 Termin planowanej realizacji10 września 2018 r.*
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03111000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach